No items found.

Adlaw ug Asin ang Nagpatunhay

Adlaw ug Asin ang Nagpatunhay

67cm X 78cm
Acrylic on reclaimed wood pieces

Unsa ang naa nato karon?

Daghan kita og mga butang nganakalimtan

Naabot sila, usa ka adlaw naabotsila

Ug sa inagian kita nakalimot

Sa atoang mga balak, mga pulong

–mga pangngalan

Sa inagian atoang memorya nahabilinsa kagun-oban

Atoang gipunit ang mga salin

Nila, nato

Ug gitukod ang karon

Atong karon nga napuno sa mga kuwang

Atong karon ug ang mga kawangwangangatong gipaningkamotan nga mapuno

Ug pagpuno mao atoang gibuhat,

Mga balay nangasabwag sa mga tinik

Mga halas busog nga ilang mga sidsidnangalugtas

Atong gipangkaon bisag unsa angmaabot gikan sa pikas dapit sa dagat

ug gipanglabay kung unsay gamay nganakutlo sa atong kaugalingong yuta

Naabot sila, nagpadayon ilangpag-abot

Kita gi dani atong mga kaugalingon

Ug kato naabot, usa ka adlaw katonaabot

–usa ka kamot

Usa napud ka kamot ang niwakli satabil

Wala kita nag-ihap kung kapila nakini nabutyag

Kahugnuon atong karon

dugay nang kahugnuon

Kini ang tanud nga kalumpagon apandili mahimo

Daghan ang nagdumili sa paglantaw uganaay uban

makakita, Sila nakakita

Anaay mga tipik, mga pisa nga bilinsa usa ka mahimayaong kaniadto

Unsa kita karon? Dili kitakahinumdom

Bisan asa kita nagpangita

Nagpangita sa mga butang ngamagpahinumdom nato

Kanus-a kaha ta makakita atongbutanga?

Akong gihuwat kung kanus-a tamutan-aw sa ubos, mutan-aw sa atong palibot,

Mutan-aw sa usag-usa

Ang kalibutan sauna nawala na

Di kita kinahanglang mawala kuyogniini

Related Works